Hvad vi leverer

Forbedring af virksomhedens beredskab

I regi af 3-top har vi udviklet 4 aktuelle ydelser, der fokuserer på de behov, vi ser lige nu hos især de mindre og mellemstore virksomheder.

Forbedring af virksomhedens forandringsberedskab 

En helhedsorienteret gennemgang af Corona krisens påvirkning af virksomheden, baseret på virksomhedens konkrete situation, kompetencer og handlemuligheder, omfattende:

 • Oversigt over konsekvenserne af Corona-krisen for virksomheden samt identifikation af områder i virksomheden (styrker og svagheder), der har bidraget til at reducere/forværre disse konsekvenser, baseret på 3-top’s særligt udviklede konsekvensmodel
 • Identifikation og beskrivelse af initiativer, der kan hjælpe virksomheden bedst og hurtigst muligt ud af krisen på kort sigt og/eller gøre det muligt for virksomheden at udnytte de nye muligheder, som krisen har medført
 • Identifikation og beskrivelse af elementerne i det beredskab, der er nødvendigt for at være bedst muligt rustet til at fungere i den virkelighed, som kommer efter krisen, herunder risikoafdækning, risikostyring, kompetencebehov, IT-understøttelse m.v.

Der anvendes en systematisk metode, der sikrer, at man kommer hele vejen rundt om Coronakrisens problemstillinger med udgangspunkt i virksomhedens konkrete situation.



Digital tilstandsvurdering

En helhedsorienteret gennemgang af virksomhedens digitale tilstand, der identificerer:

 • Hvor virksomheden har digitale potentialer, der kan give øget indtjening og konkurrencemæssige fordele.
 • Væsentlige trusler/risici, der kan koste virksomheden penge eller skade virksomheden på anden vis samt forslag til, hvordan disse risici kan elimineres eller nedbringes
 • Om forholdet mellem IT-omkostninger og den forretningsmæssige værdi er i orden samt forslag til, hvordan dette forhold kan forbedres.
 • Om man er i stand til at levere digitale løsninger i det omfang og den takt, som er nødvendigt i fremtiden samt forslag til, hvordan dette kan forbedres.
 • En systematisk metode, der sikrer en uddybning og prioritering af forskellige digitale tiltag mht. benefits, omkostninger og virksomhedens ressourcer.
 • En samlet plan for digitale tiltag, der er praktisk gennemførlig, og bygger på virksomhedens egne forudsætninger.

Brancheanalyse: Fremtiden set i lyset af Covid -19

Undersøgelsen gennemføres ved personlige interviews samt en spørgeskemaundersøgelse. Og resultaterne vil blive præsenteret for branchens medlemmer, f.eks. på et webinar. Samtidig vil en rapport over projektets resultater blive gjort tilgængelig på brancheforeningens hjemmeside

 • Identifikation og kategorisering af de problemer, der har ramt branchen (brancheforeningens medlemmer) med Corona-krisen, og gennemgang af de konsekvenser, det har haft for virksomhederne i branchen
 • Gennemgang af den måde, branchens virksomheder har tacklet udfordringerne med henblik på læring på tværs af branchen, samt identifikation af tiltag, der kan sættes i gang relativt simpelt
 • Identifikation af generiske elementer i det beredskab, der er nødvendigt for, at medlemmerne er bedst muligt rustede til at fungere i den virkelighed, som kommer efter krisen
 • Skitsering af en metode der kan anvendes til at opbygge elementerne i dette beredskab, herunder de kompetencer, der er nødvendige for at etablere dette beredskab i den enkelte virksomhed – digitalisering og teknologi såvel som processer, kompetencer m.v.



Brancheanalyse: Status på digitaliseringen

Undersøgelsen gennemføres ved personlige interviews samt en spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne præsenteres for branchens medlemmer, f.eks. på et webinar. Samtidig vil en rapport over projektets resultater blive gjort tilgængelig på brancheforeningens hjemmeside.

 • Kortlægning af digitale styrker og svagheder hos brancheforeningens medlemmer
 • Kategorisering af branchens medlemmer i virksomheds ”arketyper” med udgangspunkt i de enkelte virksomheders styrker og svagheder; opdeling i modenhedsniveauer
 • Gennemgang af en generisk metode til etablering af roadmap baseret på den enkelte virksomheds specielle forudsætninger

 

3-top I/S

Email: info@3-top.dk

CVR Nr.: 416442998